Ανανέωση άδειας οδήγησης

Οι άδειες οδήγησης (ελληνικές ή κρατών-μελών της Ε.Ε.) δεν ισχύουν μετά την συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλικίας του κατόχου τους ή συγκεκριμένου χρόνου, όπως λεπτομερειακά περιγράφεται στο άρθρο 4 του Π.Δ.19/95.
Για την ανανέωση δεν απαιτείται θεωρητική και πρακτική εξέταση.
Για την ανανέωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά :

 • Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:
  • Οτι έχει την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα.
  • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό Δ.Ι.Ε, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
 • Αποδεικτικό είσπραξης Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπερ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
 • Την προς ανανέωση άδεια οδήγησης.
  Αν πρόκειται για ανανέωση άδειας οδήγησης κράτους-μέλους της Ε.Ε., απαιτείται επί πλέον, μετάφραση της άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ανανεωθείσης άδειας.
  Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (όνομα, ηλικία κλπ.) λαμβάνονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό του.

Αν η άδεια οδήγησης έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. και ο κάτοχός της αποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλλάδα, τότε ο χρόνος και η ηλικία λήξης ισχύος της είναι αυτή που προβλέπει το άρθρο 4 του Π.Δ.19/1995 και όχι αυτά που ισχύουν στο κράτος έκδοσης της άδειας.
 
Η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της. Αν γίνει πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της, τότε η αίτηση με τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν προ του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης.
 
Αν η ανανέωση άδειας οδήγησης γίνει πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου της και λόγω εφαρμογής των διατάξεων άρθρου 4 του Π.Δ.19/1995, προκύψει ότι η ανανέωση αυτή μπορεί να ισχύσει και μετά τη συμπλήρωση του 68ου έτους της ηλικίας τότε σαν ημερομηνία λήξης ισχύος της ανανεωμένης άδειας δεν τίθεται η παραπάνω ημερομηνία, αλλά αυτή κατά την οποία ο κάτοχος της άδειας συμπληρώνει το 68ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό του 65 ου έτους της ηλικίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ.19/1995.
 
Αν στο έντυπο της άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από τις αρχές κράτους-μέλους της Ε.Ε. δεν είναι δυνατή η απεικόνιση της ανανέωσης με απευθείας εγγραφή πάνω στο έντυπο αυτό, τότε μετατρέπεται η ξένη άδεια σε ελληνική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης και στη συνέχεια πραγματοποιείται η εγγραφή της ανανέωσης επί του ελληνικού εντύπου της άδειας οδήγησης.

Your rating: None Average: 1 (1 vote)